Φόρτωση…
Φόρτωση σχολίων…
tl.png tr.png bl.png br.png
Ψήφισμα

Ψήφισμα

του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σχετικά με τις εξελίξεις στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα συνήλθε σε νέα συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση του πλήρους κειμένου της Συμφωνίας των Πρεσπών:

Α. Θεωρεί:

 • ιδιαίτερα αρνητική και επιζήμια για την Ελλάδα και το ελληνικό έθνος την αποδοχή μιας μικτής οριστικής ονομασίας, η οποία, αν και τυπικά είναι erga omnes, με άλλα άρθρα της συμφωνίας αναιρείται και εν τέλει γίνεται αποδεκτή από ελληνικής πλευράς η χρήση του όρου Μακεδονία ως ταυτόσημου με την επικράτεια της γείτονος.
 • αχρείαστη τη γραπτή παραδοχή από ελληνικής πλευράς της ονομασίας της γλώσσας του γειτονικού κράτους ως «μακεδονικής». Η αποδοχή εκ μέρους της ΠΓΔΜ ότι αυτή εντάσσεται στην οικογένεια των νοτιοσλαβικών γλωσσών δεν συνιστά εκ μέρους της κάποια υποχώρηση, καθώς ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι η επίσημη γλώσσα της έλκει την καταγωγή της από την αρχαία ελληνική μακεδονική διάλεκτο.
 • σημαντική υποχώρηση την αποδοχή της ονομασίας της υπηκοότητας του γειτονικού κράτους ως «μακεδονικής», αφού το άρθρο (4) του τρέχοντος συντάγματος του γειτονικού κράτους (για την υπηκοότητα των πολιτών) προσδιορίζει απλώς πως οι πολίτες της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» έχουν την «υπηκοότητα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Είναι προφανές ότι η αναμενόμενη σύγχυση υπηκοότητας/ιθαγένειας και εθνότητας υπονομεύει την ουσία της συμφωνίας σε βάρος της Ελλάδος.

Β. Εκφράζει την ανησυχία του για:

 • την πρόβλεψη μακρού χρόνου για την υλοποίηση ιδιαίτερα σημαντικών δεσμεύσεων της γειτονικής χώρας, με δεδομένο ότι εκ της συμφωνίας στο μεσοδιάστημα θα δημιουργηθούν τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία, σε περίπτωση μη κύρωσης των συμπεφωνημένων από την ελληνική Βουλή, δεν θα είναι δυνατόν να ανατραπούν χωρίς μεγάλες και αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα.
 • την ανάθεση σε επιτροπή της επίλυσης ζητημάτων χρήσης του επιθετικού προσδιορισμού «Μακεδονικός» για εμπορικούς και άλλους σκοπούς, χωρίς σαφές περίγραμμα, αλλά και χωρίς την ύπαρξη πρόνοιας για την περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας επί του συνόλου ή και μέρους αυτών. Η επίλυση των ζητημάτων αυτών θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της συμφωνίας και προϋπόθεση για τη συνομολόγησή της.

Γ. Επισημαίνει:

 • ότι ακόμη και η ρητή αποποίηση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας της Μακεδονίας από τη γείτονα, διεκδίκηση η οποία προστέθηκε μετά την Ενδιάμεση Συμφωνία, δεν λύνει το πρόβλημα του επιμερισμού της ιστορικής κληρονομιάς. Το ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού» και της «Μεγάλης Μακεδονίας», κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, καθώς και ο αλυτρωτισμός, του 19ου και κυρίως του 20ού αιώνα, αποτελούν ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από τη συμφωνία, αν και άπτονται κεφαλαίων και της ελληνικής ιστορίας. Αντιθέτως, η Ελλάδα αναγνωρίζει ρητά και ως μη όφειλε, με το 7ο άρθρο της συμφωνίας, ως «μακεδονική» την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της γείτονος. Προφανώς η Ελλάδα δεν ήταν ούτε είναι σε θέση να υπαγορεύσει το ιστορικό αφήγημα εντός ξένης επικράτειας. Όμως τέτοια γραπτή παραδοχή αναιρεί όλες τις ελληνικές επιστημονικές και πολιτικές επιφυλάξεις 150 ετών.
 • ότι ακόμη κι αν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν επικυρωθεί ή δεν καρποφορήσει για λόγους διαδικαστικούς, το προχειρογραμμένο κείμενο που υπογράφθηκε θα παραμένει στην ιστορία ως ένα ολίσθημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ως ένα τεκμήριο ότι δεν έχει ισχυρές απόψεις ακόμη και για ζητήματα για τα οποία έχει αναλώσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Δ. Δηλώνει:

 • πως, τιμώντας την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά των προγόνων μας, την οποία έχει ταχθεί να διαφυλάξει και να αναδείξει, θα συνεχίσει να αγωνίζεται, με όποιο μέσο διαθέτει, προς αποτροπή τετελεσμένων που θα αμαυρώσουν τις θυσίες τους και
 • θα διαφυλάξει πάση θυσία την ταυτότητα του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα, αν αυτή δεχθεί κριτική στο πλαίσιο εφαρμογής των όρων της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Resolution

Resolution

of the Macedonian Struggle Museum Foundation on the progress of the FYROM Name issue

The Board of Directors of the Macedonian Struggle Museum Foundation' met anew, following the notification of the full text of the Greece-FYROM Prespa Agreement:

A. Considers:

 • extremely negative and damaging for Greece and for the Greek nation, the endorsement of a definite state name for FYROM including the term Macedonia. Although this name is to be formally ratified erga omnes, it is in essence negated by other clauses of the same agreement and thus Greece consents to the single term 'Macedonia' as being one and the same as the territory of the our neighbouring state.
 • unnecessary the written acceptance by the Greek side that the name of the language of the neighbouring state is "Macedonian". FYROM's acceptance that this language belongs to the South Slavic languages does not constitute any concession on its behalf, since FYROM has never claimed that its official language is related to the ancient Greek-Macedonian dialect.
 • a significant concession the naming of the neighbouring state's citizenship "Macedonian", since in article (4) of its present constitution it merely states that the citizens of the "Republic of Macedonia" have the "citizenship" of the "Republic of Macedonia". It is evident that the anticipated conflation citizenship/nationality and ethnicity undermines the very essence of the agreement to the detriment of all Greek interests.

B. Expresses its concern regarding:

 • the lengthy implementation of particularly important commitments by the neighbouring state, given that the agreement will in the meantime create a fait accompli, which, cannot be reversed without major and negative consequences for Greece, in the case that the agreement is not ratified by the Greek Parliament.
 • the undertaking by a commission in resolving brand-name issues, related to the use of the adjective "Macedonian" without a clear outline and without any provision in the case that no agreement or no full agreement is reached. The resolution of these issues should be part of the agreement and condition for its conclusion.

C. Points out:

 • that even the explicit renunciation of the ancient Greek history of Macedonia by the neighbouring state, a claim that was added after the Interim Accord, does not imply a full settlement of the historical heritage question. The ideology of "Macedonism" and of "Greater Macedonia" in medieval times, as well as the irredentism expressed in the 19th and 20th century, are issues that are not dealt with in the present agreement, although they are also related to the annals of Greek history. Greece, on the other hand, explicitly and unduly acknowledges, in the 7th clause in the agreement, that the historical and cultural heritage of the neighbouring state is called "Macedonian". Clearly Greece is not and has never been in a position to dictate the historical narrative within a foreign territory. However, such a statement in writing negates all the Greek academic and political reservations expressed over the past 150 years.
 • that even if the Prespa Agreement is not ratified or does not bear fruit for reasons of procedure, the text will remain in history as a setback for Greek foreign policy, giving impetus to notion that Greece does not have strong views even on issues on which it has placed such political emphasis both domestically and abroad.

D. It states:

 • that by honouring the historical and cultural heritage of our ancestors, an asset we have committed ourselves to preserve and to promote, the Board will continue to struggle, by any means, in order to prevent the accomplishment of decisions which will disgrace their sacrifices.
 • that it will safeguard at all cost the identity of the Museum of the Macedonian Struggle in the case that it faces criticism following the implementation of the terms of the Prespa Agreement.

Thessaloniki, July 6, 2018
The Board of Directors

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, μετά την είδηση για τον θάνατο του επίτιμου Μέλους του Δ.Σ. ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ, συνήλθε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

 • Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήριά του προς την οικογένειά της
 • Να υψώσει μεσίστια τη σημαία του Μουσείου από σήμερα και ως την ημέρα της κηδείας
 • Να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη όλων των μελών του και του προσωπικού του Ιδρύματος για την αποφασιστική συμβολή της εκλιπούσης στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα

Θεσσαλονίκη, 11/6/2018

Για το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κ. Μαργαρόπουλος
Η Γενική Γραμματέας
Σταυρούλα Μαυρογένη

Καλώς ήλθατε

στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Το μουσείο μας είναι ένα ιστορικό μουσείο. Μελετούμε και αναδεικνύουμε την τοπική ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Μακεδονίας. Κρατούμε ζωντανή τη μνήμη των αγώνων του Ελληνισμού. Προβάλουμε τον ρόλο των καθημερινών ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλα ίχνη σε μια πολυσχιδή πολιτιστική κληρονομιά.

Με τις ξεναγήσεις μπορείτε να γνωρίσετε ένα λιγότερο γνωστό, αλλά ιδεολογικά φορτισμένο κεφάλαιο της ελληνικής και βαλκανικής ιστορίας του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Το Μουσείο είναι ανοικτό για το κοινό Δευτέρα–Παρασκευή 9:00-14:00 και Σάββατο 10:00-14:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορείτε μας επισκεφθείτε

Νέα - Δραστηριότητες

 • 11-09-2018

  Ανοιχτή πρόσκληση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα προς τα σχολεία

 • 04-09-2018

  Σεπτέμβριος στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα!

 • 24-08-2018

  Η δράση του Καπετάν Βάλτσα στη Μακεδονία

Περισσότερα

Ο Οδηγός του Μουσείου

 

 

Εκδόσεις

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13) μέσα από τα επιστολικά δελτάρια της ‘Ατλαντίδος’

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-13) μέσα από τα επιστολικά δελτάρια της ‘Ατλαντίδος’