Δραστηριότητες το 2018

Το ΙΜΜΑ για τα άρθρα 6 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών

Το Ίδρυμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, ανταποκρινόμενο σε ερωτήματα των συμπολιτών μας σχετικά με τον ρόλο του μετά την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, και ειδικότερα όσα προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8 για την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων, την πρόληψη προπαγάνδας, εχθρικών ενεργειών και τη μεθόδευση της σύγκλισης σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού, θεώρησε σκόπιμο να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:

Τo Ίδρυμα συστάθηκε το 1999 από το σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα» ως κοινωφελές Ν.Π.Ι.Δ. Εποπτεύεται από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού (Π.Δ. 14.1.1999, ΦΕΚ Β'36/26.1.1999) και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αλλά η λειτουργία του διασφαλίζεται με την οικονομική στήριξη προσώπων και φορέων της Ελλάδας και του Εξωτερικού και με τη συμπαράσταση του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, οι σκοποί του Ιδρύματος είναι:
(α) η διατήρηση και διάδοση της μνήμης των αγώνων του Ελληνισμού για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ιδιαίτερα του Μακεδονικού Αγώνα, και
(β) η επιστημονική μελέτη της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας (με έμφαση στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα).

Για την προώθηση αυτών των σκοπών το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς:

(α) στη συγκέντρωση, τη συντήρηση και την ανάδειξη με ποικίλους τρόπους (εκθέσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδόσεις κ.ά.) των σχετικών σωζόμενων ιστορικών κειμηλίων και τεκμηρίων (αρχείων, εποπτικού υλικού κ.λπ.), και
(β) στην επιστημονική έρευνα, τη μελέτη και την προβολή (μέσω του δικού του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης/ΚΕΜΙΤ της νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας.

Στα σχεδόν 40 χρόνια της λειτουργίας του το Μουσείο, ακολουθώντας το καταστατικό του, διατήρησε ως κόρην οφθαλμού τον αυστηρά επιστημονικό και εκπαιδευτικό του ρόλο, επικεντρώνοντας τις δραστηριότητές του στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά στον χώρο της Μακεδονίας. Γι’ αυτό και πορεύθηκε με γνώμονα τη σταθερή απόρριψη μισαλλόδοξων τακτικών που θα ευνοούσαν την εχθρότητα προς τους γειτονικούς λαούς, τον αλυτρωτισμό ή τον αναθεωρητισμό των κρατικών συνόρων. Η στάση του αυτή αποτυπώνεται στα εκθέματα, τις εκδόσεις, την ιστοσελίδα, τις εκπαιδευτικές του πρωτοβουλίες κ.λπ. Τη γραμμή αυτή θα ακολουθήσει αταλάντευτα και στο μέλλον, μακριά από εξωτερικές πιέσεις και πολιτικές σκοπιμότητες, στηριζόμενο, όπως έγινε ως τώρα, στην ενεργό συμπαράσταση ιδιωτών και φορέων της ελληνικής επικράτειας και της Διασποράς.

Επιστροφή