Αδημοσίευτες επιστημονικές εργασίες - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αδημοσίευτες επιστημονικές εργασίες - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σισμανίδης, Κώστας Λ., Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των μακεδονικών τάφων, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φ.Λ.Σ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990, 412 σ. + 27 πίνακες.

Εκτός από τη βιβλιογραφία και την εισαγωγή, η εργασία διαιρείται σε τρία μέρη και συνολικά έξι κεφάλαια (δύο για κάθε μέρος), τα οποία συνοδεύονται από δύο επίμετρα με συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά τα ταφικά έθιμα και το λοιπό εξοπλισμό των μακεδονικών τάφων, πέρα των κλινών. Η εργασία καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη σχετική με τις ταφικές κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές στην αρχαία Ελλάδα και ιδίως στη Μακεδονία επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς έχει παρέλθει εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις προηγούμενες σχετικές δημοσιεύσεις, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των μακεδονικών τάφων και κλινών που περιέχουν έχει σημαντικά αυξηθεί και διασώθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση, επομένως η προσέγγιση του θέματος είναι πλέον ευκολότερη και ασφαλέστερη. Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές από ταφικά μνημεία διάσπαρτα στη Μακεδονία ομαδοποιούνται και χαρακτηρίζονται με βάση την εξωτερική και εσωτερική τους μορφή και σχήμα, τα υλικά κατασκευής και τις διαστάσεις τους, τη διακόσμηση, το λειτουργικό τους ρόλο σε σχέση με τις ταφικές συνήθειες και τη σχέση τους με τους ταφικούς θαλάμους,

Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2009 10:29